Copyright (©) 2019 N. V. Zhdanyuk, I. A. Kovalchuk, B. Yu. Kornilovych