Copyright (©) 2019 T. Ye. Korochkova, N. G. Shkoda, V. M. Rozenbaum, K. M. Shautsova, I. V. Shapochkina