Copyright (©) 2019 Yu. S. Dzyazko, V. M. Ogenko, L. Ya. Shteinberg, A. V. Bildуukevich, T. V. Yatsenko