Copyright (©) 2020 M. V. Manilo, N. I. Lebovka, S. Barany