Copyright (©) 2020 V. M. Barvinchenko, N. O. Lipkovska