Том 11, № 2 (2020)

Хімія, фізика та технологія поверхні

DOI: https://doi.org/10.15407/hftp11.02

Зміст

Статті

V. M. Gun'ko
PDF (English)
163-174
Yu. V. Таmarkina, V. M. Anishchenko, A. M. Red’ko, V. A. Кucherenko
PDF
175-189
V. M. Barvinchenko, N. O. Lipkovska
PDF
190-200
V. I. Podolska, O. Yu. Voitenko, N. I. Gryshchenko, O. G. Savkin, L. M. Yakubenko
PDF
201-214
I. A. Kovalchuk, A. N. Laguta, B. Yu. Kornilovych, V. Yu. Tobilko
PDF
215-227
N. I. Karas, L. A. Karachevtseva, V. F. Onyshchenko
PDF
228-234
L. V. Karabanova, O. M. Bondaruk, E. F. Voronin
PDF
235-249
O. V. Savvova, V. M. Shimon, O. V. Babich, O. I. Fesenko, A. A. Sheregiy
PDF
250-260
O. V. Savvova, O. I. Fesenko, H. K. Voronov, M. V. Karbazin
PDF
261-273
P. P. Gorbyk, I. V. Dubrovin, N. V. Abramov
PDF
274-280
Y. V. Tur, Y. V. Pavlovskyi, I. S. Virt
PDF
281-287