Copyright (©) 2020 P. P. Gorbyk, I. V. Dubrovin, N. V. Abramov