Том 1, № 1 (2010)

Хімія, фізика та технологія поверхні

Зміст

Статті

V. M. Gun'ko
PDF (Русский)
5–18
N. O. Mchedlov-Petrossyan
PDF (Русский)
19–37
V. I. Bogillo
PDF (Русский)
38–49
N. S. Lytvyn, S. V. Chalamejda, V. O. Zazhigalov
PDF
50–56
S. P. Kuksenko, I. O. Kovalenko, Yu. А. Tarasenko, N. T. Kartel
PDF (Русский)
57-71
A. M. Gabovich
PDF (Русский)
72-86
L. A. Karachevtseva, V. F. Onyshchenko, A. V. Sachenko
PDF (Русский)
87-93
A. M. Eremenko, N. P. Smirnova, H. R. Yashan, E. Ozkaraoglu, G. Ertas, S. Suzer
PDF (Русский)
94-102
O. M. Garkusha, S. M. Makhno, G. P. Prikhod’ko, Yu. I. Sementsov, M. T. Kartel
PDF (Русский)
103-110
L. I. Borysenko, G. G. Mnischenko, K. S. Kulyk, L. V. Petrus, I. Yа. Sulim, M. V. Borysenko
PDF (Русский)
111-116