Том 4, № 3 (2013)

Хімія, фізика та технологія поверхні

DOI: https://doi.org/10.15407/hftp04.03

Зміст

Статті

N. V. Roik, L. A. Belyakova, E. I. Oranskaya
PDF (Русский)
239-249
L. O. Davydenko, A. G. Grebenyuk, Yu. V. Plyuto
PDF
250-259
O. V. Filonenko, V. V. Lobanov
PDF
260-265
V. V. Sydorchuk, S. V. Khalameida, V. O. Zazhigalov, O. A. Khanina
PDF
266-275
T. V. Fesenko, S. V. Snegir, N. I. Surovtseva, N. P. Smirnova, V. A. Pokrovskiy
PDF (English)
276-282
O. M. Kamіnskiy, N. V. Kusyak, A. L. Petranovska, S. P. Turanska, P. P. Gorbyk
PDF
283-292
N. N. Vlasova, L. P. Golovkova, O. V. Markitan
PDF (Русский)
293-296
T. L. Rakitskaya, A. S. Truba, L. A. Raskola, A. A. Ennan
PDF (Русский)
297-304
M. V. Tsebrenko, V. G. Rezanova, M. T. Kartel, I. A. Melnik, G. P. Prikhod’ko
PDF
305-313
I. A. Repetskyi, K. I. Patrylak, L. K. Patrylak, A. V. Yakovenko
PDF
314-319
M. V. Borysenko, K. S. Kulyk, A. G. Dyachenko, T. V. Cherniavska, L. I. Borysenko
PDF (Русский)
320-326
A. I. Markina, V. F. Gorchev, I. I. Gerashchenko
PDF (Русский)
327-332
V. I. Zarko, G. E. Polischuk, O. V. Goncharuk
PDF (Русский)
333-339
G. O. Yanovska, V. M. Kuznetsov, O. S. Stanislavov, L. F. Sukhodub
PDF (Русский)
340-346