Том 6, № 4 (2015)

Хімія, фізика та технологія поверхні

DOI: https://doi.org/10.15407/hftp06.04

Зміст

Статті

N. A. Havryliuk, E. N. Shevchuk, G. P. Prikhod’ko, M. T. Kartel
PDF
413-448
O. I. Gichan
PDF
449-455
S. I. Pokutnyi, P. P. Gorbyk
PDF (Русский)
456-465
L. Karachevtseva, O. Lytvynenko, K. Parshyn, O. Sapelnikova, Wang Bo
PDF (English)
466-473
N. S. Kopachevska, A. K. Melnyk, I. V. Bacherikova, V. A. Zazhigalov, K. Wieczorek-Ciurowa
PDF (English)
474-480
A. L. Petranovska, A. P. Kusyak, Ie. V. Pylypchuk, P. P. Gorbyk
PDF
481-488
L. Karachevtseva, S. Kuchmii, O. Lytvynenko, K. Parshyn, O. Sapelnikova, O. Stroyuk, Wang Bo
PDF (English)
489-497
S. V. Prudius, V. M. Sontsev, V. V. Brei
PDF (Русский)
498-503
O. S. Tkachenko, A. A. Mikhraliieva, A. V. Panteleimonov, R. V. Sukhov, Yu. V. Kholin
PDF
504-519
E. A. Bondarenko, M. E. Sharanda, V. V. Brei
PDF
520-526
S. S. Fomanyuk, Yu. S. Krasnov, G. Ya. Kolbasov
PDF
527-534
A. A. Yanovska, V. N. Kuznetsov, A. S. Stanislavov, E. V. Gusak, M. V. Pogorelov, S. N. Danilchenko
PDF (Русский)
535-544
I. V. Siora, O. S. Kukolevska, T. V. Krupska, I. I. Gerashchenko
PDF
545-553