Том 7, № 4 (2016)

Хімія, фізика та технологія поверхні

DOI: https://doi.org/10.15407/hftp07.04

Зміст

Статті

O. V. Mykhailenko
PDF (English)
373-378
G. M. Starukh
PDF (English)
379-388
B. O. Linova, S. D. Kobylianska, A. G. Bilous, A. V. Ragulya, I. O. Dulina
PDF (English)
389-394
V. V. Brei, A. M. Varvarin, S. V. Prudius
PDF (English)
395-404
N. V. Roik, L. A. Belyakova, M. O. Dziazko
PDF (English)
405-412
L. V. Karabanova, L. A. Honcharova, V. I. Sapsay, D. O. Klymchuk
PDF (English)
413-420
I. M. Trofymchuk, N. V. Roik, L. A. Belyakova
PDF (English)
421-431
M. V. Bondarenko, T. A. Khalyavka, S. V. Camyshan, I. S. Petrik
PDF (English)
432-438
O. M. Lisova, S. M. Makhno, P. P. Gorbyk
PDF (English)
439-443
O. Ye. Tsomyk, T. Ye. Korochkova, V. M. Rozenbaum
PDF (English)
444-452
O. P. Linnik
PDF (English)
453-462
O. O. Kazakova
PDF (English)
463-467