Том 8, № 1 (2017)

Хімія, фізика та технологія поверхні

DOI: https://doi.org/10.15407/hftp08.01

Зміст

Статті

O. O. Havryliuk, O. Yu. Semchuk
PDF (English)
3-9
O. M. Otychenko, T. E. Babutina, O. R. Parkhomey, O. M. Budylina, L. S. Protsenko, I. V. Uvarova
PDF (English)
10-17
L. A. Karachevtseva, M. T. Kartel, K. P. Konin, O. O. Lytvynenko, V. F. Onyshchenko, Wang Bo
PDF (English)
18-29
O. V. Perlova, Yu. S. Dzyazko, N. O. Perlova, V. F. Sazonova, I. Yu. Halutska
PDF (English)
30-43
L. M. Soldatkina, M. A. Zavrichko
PDF (English)
44-55
N. A. Chorna, O. P. Linnik, N. P. Smirnova
PDF (English)
56-64
T. Ia. Datsko, V. I. Zelentsov
PDF (English)
65-72
M. V. Ved', A. V. Karakurkchi, N. D. Sakhnenko, A. S. Gorohivskiy
PDF (English)
73-79
N. O. Lipkovska, V. M. Barvinchenko, M. T. Kartel
PDF (English)
80-90
I. Yu. Yermolenko, M. V. Ved', N. D. Sakhnenko, S. I. Zubanova, O. N. Tychyna
PDF (English)
91-97
S. L. Prokopenko, G. M. Gunja, S. M. Makhno, P. P. Gorbyk
PDF (English)
98-103