Том 9, № 2 (2018)

Хімія, фізика та технологія поверхні

Зміст

Статті

V. M. Gun'ko, V. V. Turov, T. V. Krupska
107-123
G. M. Starukh, V. L. Budzinska
124-133
E. M. Sharanda, S. I. Levytska, S. V. Prudius, A. M. Mylin, V. V. Brei
134-144
A. A. Zhokh, P. E. Strizhak
145-157
L. A. Karachevtseva, V. F. Onyshchenko
158-166
V. V. Turov, K. O. Filatova, T. V. Krupska
167-175
P. P. Gorbyk, N. V. Kusyak, A. L. Petranovskaya, E. I. Oranskaya, N. V. Abramov, N. M. Opanashchuk
176-189
P. P. Gorbyk, I. V. Dubrovin, M. V. Abramov
190-198