Том 9, № 2 (2018)

Хімія, фізика та технологія поверхні

DOI: https://doi.org/10.15407/hftp09.02

Зміст

Статті

V. M. Gun'ko, V. V. Turov, T. V. Krupska
PDF (English)
107-123
G. M. Starukh, V. L. Budzinska
PDF
124-133
E. M. Sharanda, S. I. Levytska, S. V. Prudius, A. M. Mylin, V. V. Brei
PDF
134-144
A. A. Zhokh, P. E. Strizhak
PDF (Русский)
145-157
L. A. Karachevtseva, V. F. Onyshchenko
PDF (English)
158-166
V. V. Turov, K. O. Filatova, T. V. Krupska
PDF (Русский)
167-175
P. P. Gorbyk, N. V. Kusyak, A. L. Petranovskaya, E. I. Oranskaya, N. V. Abramov, N. M. Opanashchuk
PDF
176-189
P. P. Gorbyk, I. V. Dubrovin, M. V. Abramov
PDF
190-198