Том 12, № 2 (2021)

Хімія, фізика та технологія поверхні

DOI: https://doi.org/10.15407/hftp12.02

Зміст

Статті

V. M. Gun’ko
PDF (English)
81-89
L. A. Karachevtseva, M. T. Kartel, Wang Bo, O. O. Lytvynenko, M. I. Karas, V. F. Onyshchenko
PDF (English)
90-97
V. V. Trachevskiy, M. T. Kartel, Wang Bo
PDF (English)
98-103
O. G. Sirenko, O. M. Lisova, S. M. Makhno, G. M. Gunya, N. V. Vituk, P. P. Gorbyk
PDF (English)
104-111
M. T. Kartel, V. V. Lobanov, E. M. Demyanenko, Wang Bo, A. G. Grebenyuk, O. S. Karpenko
PDF (English)
112-123
M. L. Dekhtyar, V. M. Rozenbaum, N. G. Shkoda, M. I. Ikim
PDF (English)
124-134
Yu. I. Sementsov, O. A. Cherniuk, S. V. Zhuravskyi, Wang Bo, K. V. Voitko, O. M. Bakalinska, M. T. Kartel
PDF (English)
135-143
A. M. Kasumov, A. I. Dmitriev, Yu. M. Bataiev, M. M. Bataiev, V. M. Karavaeva, K. A. Korotkov, A. I. Ievtushenko
PDF (English)
144-148
T. V. Krupskaya, N. V. Yelahina, L. P. Morozova, V. V. Turov
PDF (English)
149-154