Том 13, № 1 (2022)

Хімія, фізика та технологія поверхні

DOI: https://doi.org/10.15407/hftp13.01

Зміст

Статті

G. V. Beketov, O. V. Shynkarenko
PDF (English)
3-35
Yu. I. Maznaya, O. V. Zuy
PDF (English)
36-46
V. M. Gun'ko
PDF (English)
47-59
V. V. Turov, P. P. Gorbyk, T. V. Krupska, S. P. Turanska, E. V. Koval, N. L. Cheremshenko
PDF (English)
60-69
S. O. Zelinskyi, N. G. Stryzhakova, O. V. Gozhenko, Y. A. Maletin
PDF (English)
70-81
L. A. Belyakova, D. Yu. Lyashenko
PDF
82-93
H. S. Bubela, V. V. Konovalova, I. S. Kolesnyk, A. F. Burban
PDF
94-104
A. M. Kasumov, A. I. Dmitriev, M. V. Radchenko, A. E. Baybara, O. I. Bykov, K. A. Korotkov, V. M. Karavaeva, K. O. Vyshnevska, O. I. Olifan, A. I. Ievtushenko
PDF
105-110
Yu. V. Таmarkina, V. M. Anishchenko, A. M. Red'ko, V. O. Kucherenko
PDF
111-124