Том 15, № 1 (2024)

Хімія, фізика та технологія поверхні

DOI: https://doi.org/10.15407/hftp15.01

Зміст

Статті

V. M. Gun’ko, V. V. Turov
PDF (English)
3-34
V. N. Nikitenko, E. A. Babenkov, O. L. Bersirova, V. S. Kublanovsky
PDF (English)
35-42
A. V. Sikach, V. V. Konovalova, I. S. Kolesnyk
PDF (English)
43-56
T. V. Tkachenko, O. O. Haidai, D. S. Kamenskyh, Y. V. Sheludko, O. V. Pavliuk, V. O. Yevdokymenko
PDF (English)
57-66
T. F. Samoilenko, L. M. Yashchenko, N. V. Yarova, O. O. Leta, O. O. Brovko
PDF (English)
67-76
L. G. Eprikashvili, T. N. Kordzakhia, M. G. Zautashvili, N. V. Pirtskhalava, M. A. Dzagania, G. P. Tsintskaladze, T. V. Sharashenidze
PDF (English)
77-85
V. Z. Lozovski, A. G. Vasiljev, T. A. Vasyliev, I. S. Petrik, A. M. Eremenko, N. P. Rybalchenko
PDF
86-93
O. Ya. Sych, Yu. M. Kilivnik, M. M. Pop, H. V. Vasylyeva, V. Yu. Lazur, O. H. Okunev
PDF (English)
94-101
D. V. Tarnovsky, O. S. Fedoryshyn, O. A. Vyshnevskyi, I. V. Romanova
PDF (English)
102-109
Yu. M. Samchenko, S. M. Dybkova, L. S. Reznichenko, L. O. Kernosenko, T. G. Gruzina, T. P. Poltoratska, O. B. Liutko, K. V. Vitrak, V. I. Podolska, P. V. Vorotytskyi
PDF (English)
110-118
O. M. Lavrynenko, M. M. Zahornyi, O. Yu. Pavlenko, E. Paineau
PDF (English)
119-129
Sevinj Osmanova, Gunel Azimova, Sima Zulfugarova, Etibar Ismailov, Dilgam Taghiyev, Joris Thybaut
PDF (English)
130-136