Том 2, № 2 (2011)

Хімія, фізика та технологія поверхні

Зміст

Статті

L. A. Karachevtseva, S. Ya. Kuchmii, K. P. Konin, O. O. Lytvynenko, A. L. Stroyuk
PDF (English)
105-113
A. B. Shevchenko, Yu. A. Kunitsky, M. Yu. Barabash
PDF (Русский)
114-127
M. M. Lazarenko, A. N. Alekseev, S. A. Alekseev, Yu. E. Grabovsky, M. V. Lazarenko
PDF
128-134
V. M. Bogatyrev, O. I. Oranska, V. M. Gun'ko, R. Leboda, J. Skubiszewska-Zięba
PDF (Русский)
135-146
V. I. Bogillo, M. S. Bazylevska
PDF (Русский)
147-163
L. A. Vartikyan, V. T. Minasyan, V. A. Zazhigalov
PDF (Русский)
164-170
M. T. Kartel, A. A. Nikolaychuk, H. K. Bong
PDF (English)
171-174
A. V. Potapenko, S. I. Chernukhin, I. V. Romanova, S. А. Kirillov
PDF (Русский)
175-181
M. T. Kartel, V. P. Chernykh, L. V. Ivanov, E. A. Gordienko, S. N. Kovalenko, Yu. I. Gubin, O. A. Nardid, E. I. Smolyaninova
PDF (English)
182-189
V. V. Turov, A. P. Ugnivenko, V. M. Barvinchenko, T. V. Krupska, S. V. Chekhun, Yu. I. Prylutskyy
PDF (Русский)
190-200
B. M. Gorelov
PDF (Русский)
201-212
N. V. Sych, S. I. Trofymenko, V. M. Vikarchuk, A. M. Puziy, Z. Aktaş, E. Yağmur, M. F. Kovtun
PDF (Русский)
213-218