Copyright (©) 2014 M. I. Terebinska, V. V. Lobanov, A. G. Grebenyuk

 CC By Creative Commons "Attribution" 4.0