Том 5, № 1 (2014)

Хімія, фізика та технологія поверхні

DOI: https://doi.org/10.15407/hftp05.01

Зміст

Статті

L. A. Karachevtseva, Yu. V. Goltviansky, O. Yu. Sapelnikova, O. O. Lytvynenko, O. I. Stronska
PDF (English)
3-9
M. I. Terebinska, V. V. Lobanov, A. G. Grebenyuk
PDF (English)
10-15
A. A. Kravchenko, E. M. Demianenko, A. G. Grebenyuk, V. V. Lobanov
PDF
16-22
S. N. Makhno
PDF
23-29
E. V. Kiziun, V. A. Zazhigalov
PDF
30-41
V. M. Sontsev, V. V. Brei
PDF (Русский)
42-46
A. V. Redkina, N. D. Konovalova, K. N. Khomenko
PDF (Русский)
47-55
T. L. Rakitskaya, T. A. Kiose, A. V. Kameneva
PDF (Русский)
56-63
N. A. Vodolazkaya
PDF (Русский)
64-73
I. S. Petrik, A. M. Eremenko, N. P. Smirnova, G. I. Korchak, A. I. Mikhiyenkova
PDF
74-81
D. M. Freyik, B. S. Dzundza, Ya. S. Yavorskyy, T. S. Lyuba, O. N. Matkivskiy
PDF
82-88
Ya. A. Kosenok, V. E. Gaishun, O. I. Tyulenkova, V. G. Denisman, T. A. Gerasimenya, O. A. Matyushonok
PDF
89-93
Y. M. Bolbukh, G. S. Gunko, G. P. Prikhod’ko, V. A. Tertykh
PDF
94-98
V. V. Kosilov, S. I. Chernukhin, I. V. Romanova, S. А. Kirillov
PDF
99-108
O. M. Hertsyk, T. G. Pereverzeva, M. A. Kovbuz, L. M. Boichyshyn
PDF
109-115