Том 8, № 2 (2017)

Хімія, фізика та технологія поверхні

DOI: https://doi.org/10.15407/hftp08.02

Зміст

Статті

Yu. I. Sementsov, S. N. Makhno, S. V. Zhuravsky, M. T. Kartel
PDF
107-119
V. V. Sydorchuk, S. V. Khalameida, L. O. Davydenko, O. I. Zakutevsky
PDF
120-132
V. O. Kucherenko, Yu. V. Tamarkina, G. F. Rayenko
PDF (Русский)
133-142
V. I. Podolska, O. Yu. Voitenko, Z. R. Ulberg, L. M. Yakubenko, N. I. Grishchenko, V. N. Ermakov
PDF
143-154
O. I. Oranska, Yu. I. Gornikov
PDF
155-164
A. M. Varvarin, A. M. Mylin, V. V. Brei
PDF
165-174
V. V. Sydorchuk, S. V. Khalameida, J. Skubiszewska-Zięba, L. O. Davydenko, V. O. Zazhigalov
PDF
175-193
P. P. Gorbyk, I. V. Dubrovin, M. V. Abramov
PDF
194-202
A. L. Petranovska, Ie. V. Pylypchuk, P. P. Gorbyk, O. M. Korduban
PDF
203-213
N. V. Klymenko, I. V. Siora, E. A. Novikova, A. P. Golovan, T. V. Krupskaya, V. V. Turov
PDF (Русский)
214-220