Том 14, № 3 (2023)

Хімія, фізика та технологія поверхні

DOI: https://doi.org/10.15407/hftp14.03

Зміст

Статті

V. M. Gun’ko, Yu. I. Sementsov, L. S. Andriyko, Yu. M. Nychyporuk, O. I. Oranska, O. K. Matkovsky, Yu. V. Grebel'na, B. Charmas, J. Skubiszewska–Zięba, M. T. Kartel
PDF (English)
275-299
A. M. Eremenko, I. S. Petrik, A. V. Rudenko
PDF (English)
300-309
N. V. Vityuk, A. M. Eremenko, N. M. Rusinchuk, V. Z. Lozovski, M. M. Lokshyn, V. S. Lysenko, Iu. P. Mukha
PDF (English)
310-323
N. V. Roik, L. A. Belyakova
PDF
324-340
O. V. Markitan, N. N. Vlasova, Y. V. Sheludko
PDF
341-357
D. A. Krysenko, Yu. A. Таrasevich, V. Ya. Demchenko
PDF
358-371
T. G. Gruzina, L. S. Rieznichenko, L. M. Yakubenko, V. I. Podolska, N. I. Grishchenko, Z. R. Ulberg, S. M. Dybkova
PDF
372-382
S. I. Pokytnii, A. D. Terets
PDF (English)
383-386
L. A. Karachevtseva, M. T. Kartel, Yu. I. Sementsov, O. O. Lytvynenko, O. Yu. Sapelnikova
PDF (English)
387-392
Ol. D. Zolotarenko, E. P. Rudakova, An. D. Zolotarenko, N. A. Shvachko, N. Y. Akhanova, M. Ualkhanova, D. V. Schur, V. A. Lavrenko, M. T. Gabdullin, Yu. I. Zhirko, A. D. Zolotarenko, Yu. O. Tarasenko, M. V. Chymbai, O. O. Havryliuk
PDF (English)
393-406
O. V. Petrenko, R. V. Lavrik, V. M. Galimova
PDF
407-414
Z. A. Matysina, An. D. Zolotarenko, Ol. D. Zolotarenko, N. A. Shvachko, N. Y. Akhanova, M. Ualkhanova, D. V. Schur, M. T. Gabdullin, Yu. I. Zhirko, E. P. Rudakova, Yu. O. Tarasenko, A. D. Zolotarenko, M. V. Chymbai, O. O. Havryliuk
PDF
415-442
V. V. Goncharuk, A. S. Makarov, L. V. Dubrovina, I. M. Kosygina, I. M. Kruchko
PDF
443-449