Том 1, № 4 (2010)

Хімія, фізика та технологія поверхні

Зміст

Статті

E. F. Sheka
PDF (English)
377-388
Y. N. Bolbukh, G. S. Gunko, G. P. Prikhod’ko, V. A. Tertykh, K. László, A. Tóth, B. Koczka
PDF (English)
389-400
V. I. Bogillo, M. S. Bazylevska, B. G. Mischanchuk, V. A. Pokrovskiy
PDF (English)
401-414
S. V. Gryn, Z. A. Storchak, V. M. Levchyk, S. A. Alekseev, P. S. Yaremov, V. G. Ilyin
PDF (Русский)
415-422
A. M. Frolova, O. Yu. Konovalova, A. P. Boichenko, L. P. Loginova
PDF (Русский)
423-430
O. M. Hertsyk, M. O. Kovbuz, A. M. Kostruba, N. E. Mitina, L. M. Boichyshyn
PDF
431-435
I. V. Romanova
PDF (Русский)
436-440
S. V. Khalameida
PDF (Русский)
441-449
A. V. Anikeev, T. M. Zubareva, I. A. Belousova, T. M. Prokopyeva, A. F. Popov
PDF (Русский)
450-456
I. I. Gerashchenko, V. M. Gun'ko, V. I. Zarko, B. I. Gerashchenko, L. S. Andriyko, V. F. Gorchev
PDF (English)
457-464
V. V. Turov, V. F. Chekhun, V. M. Gun'ko, V. M. Barvinchenko, S. V. Chekhun, A. V. Turov
PDF (Русский)
465-472
A. L. Petranovska, M. P. Turelyk, P. P. Gorbyk, N. Yu. Lukyanova, V. F. Chekhun
PDF
473-478