Copyright (©) 2012 I. A. Slobodyanyuk, I. A. Rusetskii, G. Ya. Kolbasov