Том 3, № 3 (2012)

Хімія, фізика та технологія поверхні

Зміст

Статті

L. A. Belyakova, D. Yu. Lyashenko
PDF (Русский)
227-236
V. V. Turov, L. P. Morozova, A. A. Turova, V. M. Gun'ko
PDF (Русский)
237-246
N. A. Ivashchenko, V. A. Tertykh, V. V. Yanishpolskii, W. Gac, J. Skubiszewska-Zięba, R. Leboda
PDF
247-252
A. P. Ugnivenko, V. M. Gun'ko, T. V. Krupskaya, V. N. Barvinchenko, V. V. Turov
PDF (Русский)
253-264
V. V. Sydorchuk, S. V. Khalameida, J. Skubiszewska-Zięba, R. Leboda, O. V. Zazhigalov, L. O. Davydenko
PDF
265-272
L. O. Davydenko, B. G. Mischanchuk, A. G. Grebenyuk, V. O. Pokrovskiy, Yu. V. Plyuto
PDF
273-282
L. S. Andriyko, V. I. Zarko, E. V. Goncharuk, V. M. Gun'ko
PDF
283-290
V. V. Sydorchuk, S. V. Khalameida, J. Skubiszewska-Zięba, R. Leboda, O. K. Matkovs'kii, H. R. Iurchenko
PDF (Русский)
291-299
Yu. V. Tamarkina, V. A. Kucherenko, T. G. Shendrik
PDF (Русский)
300-306
N. D. Ivanova, O. A. Stadnik, Ye. I. Boldyrev, T. S. Psareva, A. V. Kaplun, V. V. Yevtushok
PDF (Русский)
307-311
E. V. Sokovyh, L. P. Oleksenko, N. P. Maksymovych, I. P. Matushko, G. I. Skolyar
PDF
312-316
S. S. Fomanyuk, Yu. S. Krasnov, G. Ya. Kolbasov, V. N. Zaichenko
PDF
317-324
E. M. Demianenko, M. M. Ilchenko, A. G. Grebenyuk, V. V. Lobanov
PDF
325-329
I. A. Slobodyanyuk, I. A. Rusetskii, G. Ya. Kolbasov
PDF (Русский)
330-334
E. O. Koval'ska, Yu. I. Sementsov, M. T. Kartel, G. P. Prikhod’ko
PDF
335-340
V. Yu. Klevets, N. D. Savchenko, T. N. Shchurova, A. G. Slivka, K. O. Popovic
PDF
341-345
G. O. Yanovska, V. M. Kuznetsov, O. S. Stanislavov, V. Yu. Illiashenko
PDF
346-351
O. O. Gavrylyuk, O. Yu. Semchuk
PDF
352-355