Copyright (©) 2013 L. I. Belchinskaya, L. A. Novikova, V. Yu. Khokhlov, J. Lu Tkhi, M. T. Kartel