Copyright (©) 2013 S. V. Konovalov, K. I. Patrylak, L. K. Patrylak, V. V. Ivanenko, M. V. Okhrimenko, Yu. G. Voloshyna

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.