Copyright (©) 2014 L. A. Karachevtseva, Yu. V. Goltviansky, O. Yu. Sapelnikova, O. O. Lytvynenko, O. I. Stronska