Copyright (©) 2014 D. M. Freyik, B. S. Dzundza, Ya. S. Yavorskyy, T. S. Lyuba, O. N. Matkivskiy

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.