Copyright (©) 2014 Yu. G. Voloshyna, V. V. Ivanenko, L. K. Patrylak, O. P. Pertko, K. I. Patrylak, A. V. Yakovenko

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.