Copyright (©) 2014 T. M. Budnyak, V. A. Tertykh, E. S. Yanovska