Copyright (©) 2015 Yu. I. Tarasevich, M. Yu. Tryfonova