Том 6, № 1 (2015)

Хімія, фізика та технологія поверхні

DOI: https://doi.org/10.15407/hftp06.01

Зміст

Статті

V. M. Gun'ko
PDF (English)
5-19
I. A. Melnyk, L. A. Bulavin, S. V. Hrapatyi, G. I. Dovbeshko, E. A. Solovyova, V. A. Mykhailyk, N. I. Lebovka
PDF (English)
20-31
M. T. Kartel, V. S. Kuts, A. G. Grebenyuk, Yu. А. Tarasenko
PDF (English)
32-41
S. V. Bondarchuk, B. F. Minaev
PDF (Русский)
42-55
Yu. I. Tarasevich, M. Yu. Tryfonova
PDF (Русский)
56-66
O. L. Stroyuk, S. Ya. Kuchmiy, N. S. Andryushina
PDF (English)
67-84
T. A. Dontsova, I. N. Ivanenko, I. M. Astrelin
PDF (Русский)
85-96
N. D. Shcherban, V. G. Ilyin
PDF
97-121
A. A. Omel'chuk, I. N. Yudenkova, V. N. Shevel, N. A. Maslo
PDF
122-134
O. Yu. Semchuk, V. E. Klymenko
PDF
135-146
L. I. Koval, V. I. Dzyuba, O. L. Ilnitska, V. I. Pekhnyo, O. A. Mishchuk
PDF
147-164