Copyright (©) 2015 O. L. Stroyuk, S. Ya. Kuchmiy, N. S. Andryushina