Copyright (©) 2015 I. V. Pylypenko, I. A. Kovalchuk, B. Yu. Kornilovych