Copyright (©) 2015 I. S. Petrik, A. M. Eremenko, N. P. Smirnova, A. I. Marinin, V. V. Olishevsky