Copyright (©) 2015 I. V. Siora, O. S. Kukolevska, T. V. Krupska, I. I. Gerashchenko