Copyright (©) 2017 I. Yu. Yermolenko, M. V. Ved', N. D. Sakhnenko, S. I. Zubanova, O. N. Tychyna

 CC By Creative Commons "Attribution" 4.0