Copyright (©) 2017 U. A. Vysotskaya, I. V. Shapochkina, T. Ye. Korochkova, V. M. Rozenbaum

 CC By Creative Commons "Attribution" 4.0