Copyright (©) 2018 P. P. Gorbyk, I. V. Dubrovin, M. V. Abramov