Copyright (©) 2010 L. F. Sharanda, I. V. Babich, Yu. V. Plyuto