Copyright (©) 2019 V. A. Kucherenko, Yu. V. Таmarkina, V. A. Saberova