Copyright (©) 2010 P. P. Gorbyk, A. L. Petranovska, M. P. Turelyk, N. V. Abramov, V. F. Chekhun, N. Yu. Lukyanov

 CC By Creative Commons "Attribution" 4.0