Copyright (©) 2020 I. A. Kovalchuk, A. N. Laguta, B. Yu. Kornilovych, V. Yu. Tobilko