Copyright (©) 2020 O. V. Savvova, V. M. Shimon, O. V. Babich, O. I. Fesenko, A. A. Sheregiy