Copyright (©) 2020 O. V. Savvova, O. I. Fesenko, H. K. Voronov, M. V. Karbazin