Copyright (©) 2023 L. A. Karachevtseva, V. V. Trachevskiy, O. O. Lytvynenko, M. T. Kartel

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.