Том 3, № 1 (2012)

Хімія, фізика та технологія поверхні

Зміст

Статті

O. I. Kalchenko, V. I. Kalchenko
PDF
3-19
E. O. Koval'ska, M. T. Kartel, G. P. Prikhod’ko, Yu. I. Sementsov
PDF (Русский)
20-44
A. Yu. Baraban, I. V. Khristenko, O. S. Tkachenko, R. V. Sukhov, O. I. Yurchenko, Yu. V. Kholin
PDF (Русский)
45-52
V. V. Sydorchuk, S. V. Khalameida, V. A. Zazhigalov
PDF
53-60
M. E. Sharanda, V. M. Sontsev, S. V. Prudius, E. I. Inshina, V. V. Brei
PDF (Русский)
61-65
O. V. Zui, V. N. Zaitsev, S. A. Alekseev, V. V. Trachevsky
PDF (Русский)
66-73
M. M. Yatsyshyn, L. M. Boichyshyn, E. P. Koval'chuk, I. I. Demchyna, R. Yа. Serkiz, P. Yu. Demchenko
PDF
74-81
V. V. Turov, I. I. Gerashchenko, A. I. Markina
PDF (Русский)
82-89
G. A. Paschenko, M. Yu. Kravetsky, A. V. Fomin
PDF (Русский)
90-93
Yu. A. Shevlyakov, A. G. Girchenko, B. M. Gorelov, V. N. Mishchenko
PDF
94-101
V. M. Shmalko
PDF (Русский)
102-107
V. V. Payentko, A. K. Matkovsky, G. R. Yurchenko, Yu. L. Zub
PDF (Русский)
108-113