Том 3, № 4 (2012)

Хімія, фізика та технологія поверхні

Зміст

Статті

V. M. Gun'ko, T. V. Krupska, V. M. Barvinchenko, V. V. Turov
PDF (English)
359-374
L. A. Belyakova, O. M. Shvets, D. Yu. Lyashenko
PDF (English)
375-385
M. A. Nazarkovsky, E. V. Goncharuk, E. M. Pakhlov, E. Skwarek, J. Skubiszewska-Zięba, R. Leboda, W. Janusz, V. M. Gun'ko
PDF (English)
386-394
E. I. Inshina, D. V. Shistka, G. M. Telbiz, V. V. Brei
PDF (English)
395-400
K. I. Patrylak, L. K. Patrylak, S. V. Konovalov, V. V. Ivanenko, M. V. Okhrimenko, Yu. G. Voloshyna
PDF (English)
401-404
E. S. Fomina
PDF (English)
405-418
A. D. Dadashev, V. A. Tertykh, E. S. Yanovska, K. V. Yanova
PDF (English)
419-428
A. P. Filippov, P. E. Strizhak, N. V. Vlasenko, Yu. N. Kochkin, T. G. Serebrii
PDF (English)
429-438
E. S. Yanovska, K. V. Ryabchenko, V. A. Tertykh, O. Yu. Kichkiruk
PDF (English)
439-447
I. V. Laguta
PDF (English)
448-454
T. L. Rakytskaya, T. A. Kiose, A. S. Truba, A. A. Ennan, R. M. Dlubovskiy, V. Ya. Volkova
PDF (English)
455-462
G. I. Kovtun, S. L. Khil'ko
PDF (English)
463-472
O. O. Kazakova
PDF (English)
473-478
P. Kaczorowski, T. P. Maniecki, I. Szynkowska, J. Rogowski
PDF (English)
479-489
P. Kaczorowski, T. P. Maniecki
PDF (English)
490-495
V. V. Kutarov, Yu. I. Tarasevich, E. V. Aksenenko
PDF (English)
496-502