Том 1, № 2 (2010)

Хімія, фізика та технологія поверхні

Зміст

Статті

O. L. Stroyuk, V. V. Shvalagin, I. Е. Kotenko, S. Ya. Kuchmiy, A. G. Derzhypolskiy, D. A. Melenevskiy
PDF (Русский)
119-127
R. I. Bigun, Z. V. Stasyuk, M. Yu. Barabash, Yu. A. Kunitsky
PDF (Русский)
128-137
A. Yu. Petin, V. M. Gun'ko, J. Skubiszewska-Zięba, R. Leboda, V. V. Turov
PDF (Русский)
138-147
V. I. Bogillo
PDF (Русский)
148-165
T. V. Lesnichaya, О. P. Zykova, Т. А. Khodakovskaya, N. М. Visloguzova, V. S. Aleksandrova, Т. Е. Terikovskaya, S. А. Kirillov
PDF (Русский)
166-169
V. N. Grebennikov, G. M. Telbiz, L. M. Pogorelaya, P. A. Manorik, V. A. Nevinsky, A. V. Shulzhenko
PDF (Русский)
170-176
A. A. Kravchenko, A. G. Grebenyuk, V. V. Lobanov
PDF (Русский)
177-181
A. L. Petranovska, V. N. Mishchenko, M. P. Turelyk, G. M. Gun’a, P. P. Gorbyk
PDF (Русский)
182-186
T. V. Kulyk, O. O. Dudik, B. B. Palyanytsya, V. M. Barvinchenko
PDF (Русский)
187-193
G. M. Starukh, S. I. Levytska, D. V. Shistka, V. V. Brei
PDF (Русский)
194-199
P. O. Kuzema
PDF (Русский)
200-208
A. V. Zazhigalov, S. A. Balakin, I. V. Bacherikova, V. O. Zazhigalov
PDF (Русский)
209-218