Том 12, № 1 (2021)

Хімія, фізика та технологія поверхні

DOI: https://doi.org/10.15407/hftp12.01

Зміст

Статті

V. M. Gun’ko
PDF (English)
3-8
L. A. Karachevtseva, M. T. Kartel, O. O. Lytvynenko
PDF (English)
9-17
O. V. Perlova, I. S. Ivanova, Yu. S. Dzyazko, M. O. Danilov, I. A. Rusetskii, G Ya. Kolbasov
PDF (English)
18-31
A. S. Makarov, R. E. Klishchenko, A. I. Egurnov, I. V. Kornienko, T. A. Pakhar
PDF
32-39
L. A. Belyakova
PDF
40-51
A. P. Holovan, T. V. Krupska, V. V. Тurov
PDF
52-57
T. V. Krupska, V. V. Turov, M. D. Tsapko, J. Skubishevska-Zieba, L. Leboda
PDF (English)
58-66
S. P. Kuksenko, H. O. Kaleniuk, Yu. O. Tarasenko, M. T. Kartel
PDF
67-78